چه سخاوتمند است پاییز

که شکوه بلندترین شبش را عاشقانه پیشکش تولد زمستان می کند 

یلدای 1401 مبارک باد