بازدید کارشناسان و مدیران محترم شرکت توزیع نیروی برق تبریز از کارخانه و خطوط تولید شرکت الکو پارس و بروز رسانی اطلاعات فنی فیمابین

بازدید کارشناسان و مدیران محترم شرکت توزیع نیروی برق تبریز از کارخانه و خطوط تولید شرکت الکو پارس و بروز رسانی اطلاعات فنی فیمابین