نصب سکسیونر سرتیری موتوردار شرکت الکو پارس

بر بلندای شهر کابل، پایتخت کشور افغانستان