بازدید جناب آقای مهندس ارش کردی ،مدیر عامل توانیر از غرفه شرکت الکو پارس

در بیست و هفتمین نمایشگاه جانبی شبکه های توزیع برق مشهد

دانشگاه فردوسی اردیبهشت 1402