تصاویر حضور فعال شرکت دانش بنیان الکو پارس در نمایشگاه جانبی بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق شهر زنجان 

اردیبهشت 1403