بیست و هفتمین نمایشگاه جانبی و کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق مشهد 

 

 

تاریخ: 13 الی 14 اردیبهشت

ساعت بازدید: 9 الی 17