تصاویر بیست و هفتمین نمایشگاه جانبی و کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق مشهد

 

دانشگاه فردوسی مشهد

اردیبهشت 1402