سکسیونر غیر قابل قطع خشک روتاری

 

 

سکسیونر غیر قابل قطع خشک روتاری:
نکته مهم درباره سکسیونرهای غیر قابل قطع خشک این است که این سکسیونرها تیپ کمپکت بوده و بر روی تابلوهای دژنکتوری با عرض ۷۵ سانتی متر قابل نصب می باشد.